Chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-ĐHTN ngày 29 tháng 06 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

TÊN ĐƠN VỊ:

 • Tên đơn vị: Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin
 • Tên tiếng Anh: Learning Resources and Information Technology Center
 • Tên viết tắt trong giao dịch: LRITC - TNU
 • Loại hình hoạt động: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đại học Thái Nguyên, hoạt động dưới hình thức đơn vị hành chính sự nghiệp có thu. Trung tâm có tài khoản và con dấu riêng.
 • Trụ sở làm việc: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức TTHL&CNTT

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

 • Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Đại học Thái Nguyên về hoạt động và phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin và thư viện;
 • Quản lý, vận hành hệ thống thư viện và CNTT chung của Đại học Thái Nguyên; 
 • Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc ĐHTN phát triển nguồn học liệu, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của đơn vị;
 • Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và thư viện.

  Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ tham mưu, tư vấn:

 • Tham mưu cho lãnh đạo Đại học Thái Nguyên về chiến lược phát triển  CNTT và thư viện;
 • Tham mưu cho lãnh đạo ĐHTN trong việc ứng dụng thành tựu CNTT, truyền thông trong công tác quản lý, điều hành, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nhằm sớm đưa ĐHTN thành đại học điện tử;
 • Phối hợp với các Ban liên quan xây dựng các chính sách, quy chế khai thác, sử dụng tài nguyên CNTT, nguồn học liệu, các tiêu chuẩn chung về phần cứng, phần mềm ứng dụng, chuẩn trình độ tin học của cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên, chính sách phát triển hình thức đào tạo trực tuyến (E-Learning) trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành.

2. Nhiệm vụ quản lý:

 • Quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ hiện có theo hướng nâng cao năng xuất, hiệu quả công tác, từng bước tinh giản bộ máy tổ chức, biên chế của đơn vị;
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các công trình xây dựng, hệ thống trang thiết bị, máy móc, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;
 • Quản lý và cung cấp nguồn học liệu dùng chung phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị trong và ngoài ĐHTN;
 • Phối hợp với các Ban liên quan tổ chức triển khai và quản lý các chương trình, dự án về đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Đại học;
 • Tổ chức xây dựng, sản xuất, số hóa và cung cấp học liệu điện tử phục vụ cho đào tạo trực tuyến và các hoạt động liên quan tại ĐHTN.

3. Nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc:

 • Phối hợp với các Ban và các đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả phương thức đào tạo E-Learning tại ĐHTN;
 • Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc trong công tác khai thác và ứng dụng CNTT, xây dựng và phát triển thư viện điện tử, thư viện số, số hóa tài liệu, sản xuất bài giảng E-Learning góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học;
 • Phối hợp với các Ban tổ chức kiểm tra, giám sát, chấm điểm thi đua các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực CNTT&TV tại các đơn vị trực thuộc;
 • Phối hợp với các đơn vị trong công tác hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực liên quan đến CNTT, thư viện, nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu cho giảng viên.

4. Nhiệm vụ cung cấp dịch vụ:

 • Tổ chức đào, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT&TV cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Đại học Thái Nguyên;
 • Tư vấn, chuyển giao công nghệ, phát triển các ứng dụng trong lĩnh vực CNTT&TV cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Đại học Thái Nguyên;
 • Hợp tác, liên kết trong và ngoài nước trong lĩnh vực CNTT&TV nhằm mở rộng địa bàn, lĩnh vực hoạt động, vận động thu hút vốn đầu tư, tăng thu nhập hợp pháp nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức của đơn vị.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại học Thái Nguyên giao.